1.000 doanh nghiệp lớn nhất nộp thuế chiếm gần 60% tổng thu ngân sách

Theo kết quả thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nộp của các doanh nghiệp trong V.1000 năm 2022 chiếm 58,2%, tổng thu ngân sách về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế vừa công khai danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất (V.1000) trong năm 2022. Tổng cục Thuế cho biết, việc công khai dựa trên căn cứ thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Tại Công văn số 4586/TCT-KK ngày 16/10/2023 về việc công khai danh sách V.1000 doanh nghiệp (DN) nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất năm 2022. Theo đó, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan thuế công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 DN đóng TNDN lớn nhất Việt Nam.

Đối với danh sách V.1000 năm 2022, Tổng cục Thuế căn cứ số liệu về nộp thuế trên hệ thống thông tin quản lý thuế, tổng hợp thống kê theo các tiêu chí xác định danh sách xếp hạng V.1000, bao gồm:

Thứ nhất, DN thành lập theo pháp luật Việt Nam, DN nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN.

Thứ hai, mức nộp thuế TNDN là tổng số tiền thuế TNDN mà DN đã nộp NSNN trong năm 2022. DN có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (được cấp mã số thuế đơn vị trực thuộc 13 số) thì bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Đối với DN đến thời điểm xác định để công khai đã hoặc đang làm thủ tục đóng mã số thuế với các lý do, sáp nhập vào DN khác (theo quy định hiện hành DN bị sáp nhập phải đóng mã số thuế), giải thể, ngừng hoạt động thì loại ra khỏi danh sách.

Về đóng góp vào NSNN, theo kết quả thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số thuế TNDN đã nộp của các DN trong V.1000 năm 2022 chiếm 58,2%, tổng thu ngân sách về thuế TNDN và bằng 85,1% so với số đã nộp các DN trong V.1000 năm 2021. Qua 6 năm thực hiện, có 301 DN có 7 năm liên tiếp nằm trong V.1000 của năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 và 2016.

Trong V.1000 năm 2022 có 331 DN trong V.1000 năm 2021 bị loại ra, đồng thời có 331 DN bổ sung vào V.1000 năm 2022. Qua rà soát, nguyên nhân chủ yếu của 331 DN bị loại ra khỏi V.1000 năm 2022 là do được lùi thời gian thực hiện tạm nộp thuế TNDN năm 2022 vào đầu năm 2023: theo Nghị định số 91/2022/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì DN phải nộp 80% thuế TNDN của năm 2022, thời hạn cuối cùng là ngày 30/1/2023 (còn theo quy định cũ tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì DN phải nộp 75% thuế TNDN tạm nộp của năm 2022, thời hạn cuối cùng vào ngày 31/10/2022): 21 DN.

Một số DN nộp trong năm 2021 lớn do nộp cho các hoạt động phát sinh không thường xuyên, đặc thù (chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, bán máy móc thiết bị y tế phục vụ dịch Covid, hoạt động khác); DN nộp cho quyết định truy thu của các cơ quan có thẩm quyền trong năm 2021…

Trong số 331 DN bổ sung vào V.1000 năm 2022 chủ yếu là nhờ DN nộp thuế TNDN cho hoạt động phát sinh không thường xuyên (chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, hoạt động khác); nộp cho quyết định truy thu của các cơ quan có thẩm quyền trong năm 2021.

Ngoài ra, một số DN có số tạm nộp trong năm 2022 lớn hơn số phát sinh phải nộp; DN tăng vốn, mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động dẫn đến tăng doanh thu, thu nhập 2022; DN hoàn thành dự án, nghiệm thu công trình đi vào hoạt động chính thức có doanh thu.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999