• GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Viện Nghiên cứu tư vấn chính sách đầu tư (Viện Chính sách Đầu tư) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam), hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực pháp luật, kinh tế và đầu tư để thực hiện các đề tài, dự án, chương trình khoa học nhằm nghiên cứu về chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, các địa phương, các vùng kinh tế; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ và tư vấn, đào tạo, cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu góp phần phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài, đề án, dự án, chương trình về cơ chế, chính sách đầu tư, quản lý kinh tế và phát triển doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam.

b) Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện, thẩm định các đề tài, đề án, dự án, chương trình về cơ chế, chính sách đầu tư, chính sách quản lý kinh tế; ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong quản trị doanh nghiệp; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học về chính sách, đầu tư, xúc tiến thương mại và đầu tư; Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; Thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức; In ấn các tài liệu có liên quan.

c) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Scroll
0886055166
0886055166