Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị liên quan việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trả lời kiến nghị của cử tri liên quan quy định trường hợp hết thời hạn góp vốn hoặc do thỏa thuận của các bên về chấm dứt việc góp vốn thì bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó trong thời  hạn còn lại…

đất đai

Gửi câu hỏi đến Bộ TN&MT, cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: Để đảm bảo việc xác định giá đất cụ thể khách quan, kiến nghị Bộ TN&MT quy định cụ thể: “Các thông tin khác có ảnh hưởng đến giá đất” tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014; % tỷ lệ (tối thiểu, tối đa) điều chỉnh mức giá do các  yếu tố khác biệt và quy định về định  mức tối đa đối với các khoản chi phí phát triển chi phí quảng cáo và bán hàng, chi phí quản lý, tỷ suất chiết khấu, lợi nhuận nhà đầu tư…. Để làm cơ sở cho địa phương thực hiện.

Cử tri tỉnh Cà Mau cũng đề nghị ban hành hướng dẫn việc xác định giá trị khu đất trên hoặc dưới 20 tỷ theo Bảng giá đất đối với đất thực hiện dự án tài định cư (giá trị khu đất được xác định trên tổng giá trị các lô, nền đất hay từng lô, nền đất riêng lẻ; khu tái định cư hoàn thiện hạ tầng thì các tuyến đường chưa có giá đất trong Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh, thì việc xác định giá trị khu đất như thế nào) để địa phương xác định giá đất cụ thể tương ứng.

Về hai kiến nghị này, Bộ TN&MT cho biết “xin ghi nhận” để hoàn thiện tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT về quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất (dự kiến ban hành trong năm 2023).

Cũng theo Cử tri tỉnh Cà Mau, tại khoản 2 Điều 80, Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ) đã có hướng dẫn việc xóa đăng ký vốn bằng quyền sử dụng đất, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp của bên nhận góp vốn (trong trường hợp bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã được cấp mới giấy chứng nhận), cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên góp vốn và tại khoản 4 Điều 80, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52 Điều 2, Nghị định số 2017/ND-CP ngày 6/1/2017 của chính phủ) quy định trường hợp hết thời hạn góp vốn hoặc do thỏa thuận của các bên về chấm dứt việc góp vốn thì bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó trong thời  hạn còn lại.

Tuy nhiên, tại các quy định này chưa nêu rõ trong trường hợp bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, khi các bên chấm dứt việc góp vốn thì cấp lại giấy chứng nhận cho bên góp vốn theo mục đích sử dụng đất của giấy chứng nhận trước khi góp vốn (đất nông nghiệp), hay theo mục đích sử dụng đất của giấy chứng nhận đã cấp cho bên nhận góp vốn (đất phi nông nghiệp).

Cử tri kiến nghị sớm có hướng dẫn để địa phương tổ chức thực hiện theo quy định.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ TN&MT cho biết, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013 thì “Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp” thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép.

Theo Quy định tại khoản 2 Điều 57 của Luật Đất đai 2013 thì khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 80 của Nghị định 43/2014, Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì trường hợp  hết hạn góp vốn hoặc do thỏa thuận của các bên về chấm dứt việc góp vốn thì bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó trong thời hạn còn lại.

Trường hợp người sử dụng đất góp vốn bằng quyền sử dụng đất và sau đó nhà đầu tư (bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất) làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì khi hết thời hạn góp vốn, quyền và nghĩa vụ có liên quan giữa bên góp vốn và bên nhận góp vốn thực hiện theo thỏa thuận của các bên theo quy định của pháp luật; trường hợp đất còn thời hạn sử dụng đất thì bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó trong thời hạn còn lại; trường hợp thời hạn sử dụng đất đã hết và bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp chấm dứt việc góp vốn do thỏa thuận của các bên thì bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn còn lại, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999