Thông tư 16/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành đối với thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam

Ngày 15/8/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 16/2023/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành đối với thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.
06 nội dung bắt buộc trong hợp đồng gia công thuốc, ngoài các nội dung quy định tại Điều 39 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP: Thỏa thuận việc cung ứng nguyên liệu, vật liệu; Quyền và trách nhiệm của cơ sở đặt gia công thuốc, cơ sở nhận gia công thuốc và cơ sở đăng ký thuốc (nếu có); Trách nhiệm của cơ sở đặt gia công, cơ sở nhận gia công và cơ sở đăng ký thuốc (nếu có) với các vấn đề về sở hữu trí tuệ liên quan đến thuốc gia công; Quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất; Lộ trình gia công các công đoạn của quy trình sản xuất thuốc gia công tại Việt Nam và trách nhiệm của các bên liên quan đối với thuốc gia công Các trường hợp hủy bỏ thỏa thuận và trách nhiệm do vi phạm thỏa thuận

04 nội dung bắt buộc trong hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, ngoài các nội dung quy định tại Điều 23 Luật Chuyển giao công nghệ:Thỏa thuận về việc cung cấp hồ sơ kỹ thuật của cơ sở chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc cho cơ sở nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc;Trách nhiệm của cơ sở chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, cơ sở nhận chuyển giao và cơ sở đăng ký thuốc với các vấn đề về sở hữu trí tuệ liên quan đến thuốc chuyển giao công nghệ; Lộ trình chuyển giao công nghệ sản xuất các công đoạn của quy trình sản xuất thuốc tại Việt Nam và trách nhiệm của các bên liên quan đối với thuốc chuyển giao công nghệ; Các trường hợp hủy bỏ thỏa thuận và trách nhiệm do vi phạm thỏa thuận

04 trách nhiệm của cơ sở chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc: Cơ sở đứng tên đăng ký thuốc chuyển giao công nghệ phải tuân thủ Điều 3 Thông tư số 08/2022/TT-BYT. Cung cấp cho cơ sở nhận chuyển giao hồ sơ kỹ thuật và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến việc đăng ký lưu hành thuốc và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc; Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, trung thực và quyền sở hữu trí tuệ của hồ sơ, tài liệu chuyển giao cho cơ sở nhận chuyển giao; Chịu trách nhiệm thông báo đến cơ sở nhận chuyển giao, cơ sở đăng ký thuốc các vấn đề theo quy định;

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2023. 

Tải chi tiết Thông tư 16/2023/TT-BYT tại đây: Thông tư16_2023_TT-BYT_956602

 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999