Những điểm mới của dự thảo Thông tư giá điện gió và mặt trời

Theo đại diện Bộ Công Thương, Quy hoạch điện VIII khuyến khích, ưu tiên phát triển năng lượng Mặt Trời tại miền Bắc, nơi có cường độ bức xạ mặt trời thấp hơn nhiều so với miền Trung và miền Nam.

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư mới để gửi lấy ý kiến rộng rãi trước khi triển khai các bước tiếp theo về giá điện gió và điện Mặt Trời.

Đại diện lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương cho biết, ngày 25 tháng 01 năm 2022, Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) đã có văn bản số 18/BC-ĐTĐL báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Công Thương xin ý kiến đối với nội dung dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện và xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện nhà máy điện mặt trời, điện gió (dự thảo Thông tư). Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Văn phòng Ban cán sự đảng đã có văn bản số 278-CV/VPBCSĐ về ý kiến góp ý của các thành viên Ban cán sự đảng về nội dung dự thảo Thông tư.

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCT quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Ban cán sự đảng về nội dung dự thảo Thông tư tại văn bản số 278-CV/VPBCSĐ ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng Ban cán sự đảng, nguyên tắc xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp tại Thông tư số 15/2022/TT-BCT, Cục ĐTĐL đã tiếp thu, hoàn thiện nội dung quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió tại dự thảo Thông tư.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan từ dự thảo Thông tư lần 1, Cục ĐTĐL đã hoàn thiện dự thảo Thông tư mới để gửi lấy ý kiến rộng rãi trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Theo lãnh đạo Cục ĐTĐL, dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió có một số điểm mới như sau:

Về cơ sở để lựa chọn quy mô công suất cho nhà điện mặt trời chuẩn, điện gió chuẩn: Được xác định trên cơ sở quy mô công suất phổ biến trong các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió được lựa chọn nhà đầu tư theo Quy hoạch điện VIII do hiện nay trong Quy hoạch điện VIII không quy định công suất của dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió cụ thể, chỉ quy định tổng công suất theo từng vùng miền.

Về cơ sở lựa chọn đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm) trong định nghĩa các loại hình điện gió trong đất liền, điện gió trên biển.

Định nghĩa các loại hình điện gió trong đất liền, điện gió trên biển sử dụng trong dự thảo Thông tư tương tự định nghĩa các loại hình điện gió này tại Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

Về việc tính khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời theo miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Quy hoạch điện VIII khuyến khích, ưu tiên phát triển năng lượng mặt trời tại miền Bắc, nơi có cường độ bức xạ mặt trời thấp hơn nhiều so với miền Trung và miền Nam. Do đó để khuyến khích đầu tư nhà máy điện mặt trời tại miền Bắc, cần có cơ chế khung giá cao hơn (do sản lượng điện năng nhận được thấp) miền Trung và miền Nam. Theo nội dung tại dự thảo Thông tư, khung giá phát điện sẽ được xác định trên cơ sở cường độ bức xạ mặt trời của từng miền.

Về việc tham khảo số liệu của các tổ chức tư vấn đối với các thông số đầu vào để tính toán khung giá.

Theo quy định tại Luật Điện lực, EVN là đơn vị tính toán khung giá, trình Bộ Công Thương thẩm định và ban hành. Do đó, dự thảo Thông tư tiếp tục quy định EVN xây dựng và EVN có thể lựa chọn các tổ chức, đơn vị tư vấn phù hợp để thu thập số liệu đầu vào.

Về việc xem xét, thành lập Hội đồng tư vấn để thẩm định kết quả tính toán khung giá do EVN trình. Cục ĐTĐL đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Thông tư. Cụ thể, trường hợp cần thiết, đặc biệt những năm có nhiều nhà máy điện mặt trời, điện gió thỏa thuận giá điện với EVN, Bộ Công Thương sẽ thành lập Hội đồng tư vấn để thẩm định kết quả tính toán khung giá do EVN trình.

Theo VnMedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999