Kết quả giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Kết quả giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết đã đề ra các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó lấy đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là trọng tâm trong đổi mới giáo dục phổ thông.

Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Để xem xét, đánh giá toàn diện kết quả tổ chức thực hiện sau hơn 10 năm thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 2 Nghị quyết nêu trên, ngày 4/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 23 về chương trình giám sát năm 2023 trong đó có giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Chuyên đề giám sát đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của các cấp, các ngành và cử tri, Nhân dân. Trong quá trình thực hiện, Đoàn giám sát đã nhận được sự quan tâm sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đã thường xuyên chỉ đạo, cho ý kiến ngay từ ban đầu, 2 lần trực tiếp chủ trì làm việc, nêu vấn đề, yêu cầu những vấn đề trọng tâm cần thực hiện; các Phó Chủ tịch Quốc hội cũng góp ý nhiều vấn đề sát đáng; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến bước đầu tại phiên họp thứ 24.

Đoàn giám sát đã bám sát kế hoạch, triển khai các hoạt động đúng quy định, tiến độ, yêu cầu đã đề ra. Trên cơ sở kế thừa kết quả của các chuyên đề giám sát trước đây, Đoàn có một số đổi mới trong phương pháp tiếp cận, cách thức tổ chức, bảo đảm tính khoa học, khách quan, tổng hợp, xây dựng bộ tài liệu kỹ lưỡng.

Tại Phiên giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Báo cáo kết quả giám sát đã đánh giá thẳng thắn, khách quan, toàn diện, sâu sắc các nội dung đề ra trong kế hoạch giám sát.

Các ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các cơ quan tham dự phiên họp cơ bản đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

VnMedia xin giới thiệu kết quả giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999