Loạt thủ tục hành chính về tài nguyên nước bị bãi bỏ

Thứ tư, 26/10/2022 | 05:50

Loạt thủ tục hành chính về tài nguyên nước bị bãi bỏ theo Quyết định 2787/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, theo Quyết định 2787/QĐ-BTNMT(Đính kèm) sửa đổi Quyết định 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cụ thể, tại Quyết định số 87/QĐ-BTNMT (Đính kèm) sửa đổi cụm từ “ngày làm việc” thành “ngày” đối với các thủ tục hành chính quy định tại Phần II của Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (trừ thủ tục hành chính Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng và thủ tục hành chính Cung cấp thông tin môi trường).

Bên cạnh đó, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và tài nguyên nước bao gồm: cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nước; chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Từ khóa: thủ tục hành chính Quyết định 2787/QĐ-BTNMT Quyết định 87/QĐ-BTNMT chất thải nguy hại
Theo vnmedia.vn Copy
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023

Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023

Hỗ trợ người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí, giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài,... là một trong những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023.
Từ 1/1/2023 áp dụng quy trình giám định Bảo hiểm y tế mới

Từ 1/1/2023 áp dụng quy trình giám định Bảo hiểm y tế mới

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế (BHYT) mới, áp dụng từ ngày 1/1/2023, thay thế quy trình hiện nay.
Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030

Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030

Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030, tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 3%... đó là yêu cầu cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 24-NQ/TW.
Luật Quản lý thuế: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Luật Quản lý thuế: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế vừa được việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022.