Kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại di tích lịch sử trên toàn quốc

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn toàn quốc (trừ tỉnh Quảng Ninh).

Theo đó, tại công văn số 11752/BTC-HCSN, Bộ Tài chính nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc giao Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương thực hiện kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra về việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn toàn quốc, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử-văn hóa như sau:

Đối với UBND cấp tỉnh (trừ tỉnh Quảng Ninh), UBND cấp tỉnh ban hành quyết định kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn cấp tỉnh, thời gian kiểm tra trong năm 2023, nêu rõ mục đích kiểm tra, đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra. 

Cụ thể, mục đích kiểm tra là tổng hợp, đánh giá việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử -văn hóa; thông qua công tác kiểm tra giúp cho các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức, tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo công văn, đối tượng kiểm tra là các di tích lịch sử – văn hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Nội dung kiểm tra: Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích.

Đối với UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; trình Chủ tịch UBND cấp huyện có công văn gửi từng tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích trên địa bàn cấp huyện đề nghị báo cáo số thu, chi tiền công đức, tài trợ tại di tích.

Bộ Tài chính lưu ý, để tránh thất lạc, việc gửi công văn đề nghị báo cáo và tiếp nhận báo cáo của các chủ thể quản lý di tích có thể thông qua UBND cấp xã.

Kết thúc kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt, gửi Sở Tài chính. Thời gian cấp huyện gửi báo cáo về cấp tỉnh do địa phương quyết định, bảo đảm kịp thời gian cấp tỉnh tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024.

Công văn số 11752/BTC-HCSN cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích về mục đích, đối tượng và nội dung kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn.

Đồng thời khẳng định, Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội.

Nguồn thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi, bảo đảm công khai, minh bạch.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999