Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 11

Quy định 5 ngạch lương công chức chuyên ngành thống kê; Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023; Điều chỉnh mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm… là những chính sách quan trọng chính thức có hiệu lực từ tháng 11 này.

Quy định 5 ngạch lương công chức chuyên ngành thống kê

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Thông tư 08/2023/TT-BKHĐT, ngày 2/10/2023 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2023.

Theo đó, có 5 ngạch công chức chuyên ngành thống kê sẽ được xếp lương gồm: Ngạch Thống kê viên cao cấp (mã số 23.261): Hệ số lương 6,20 – 8,00, tương đương 9,238 đến 11,92 triệu đồng/tháng; 

Ngạch Thống kê viên chính (mã số 23.262): Hệ số lương 4,40 – 6,78, tương đương 6,556 đến 10,102 triệu đồng/tháng; 

Ngạch Thống kê viên (mã số 23.263): Hệ số lương 2,34 – 4,98, tương đương 3,486 – 7,420 triệu đồng/tháng; 

Ngạch Thống kê viên trung cấp (mã số 23.264): Hệ số lương 2,10 – 4,89, tương đương 3,129 đến 7,286 triệu đồng/tháng; 

Ngạch Nhân viên thống kê (mã số 23.265): Hệ số lương 1.86 – 4,06, tương đương 2,771 đến 6,049 triệu đồng/tháng.

Điều chỉnh mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Từ ngày 15/11/2023, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2023/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Thông tư 61/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm (đăng ký biện pháp bảo đảm) đối với động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm theo quy định tại Luật Trồng trọt, công trình tạm theo quy định tại Luật Xây dựng, gồm: Phí đăng ký giao dịch bảo đảm; Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

Cụ thể, phí đăng ký biện pháp bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm là 80.000 đồng/hồ sơ;

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký là 60.000 đồng/hồ sơ;

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi thông báo xử lý tài sản bảo đảm là 30.000 đồng/hồ sơ (Giảm 40.000 đồng/hồ sơ).

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là 20.000 đồng/hồ sơ;

Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm là 25.000 đồng/trường hợp.

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình có mức thu là 30.000 đồng/hồ sơ.

Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm có 02 loại. Trong đó, loại cấp mã số sử dụng để tự tra cứu một lần, có 02 dịch vụ là tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản có mức thu phí là 10.000 đồng/lần cùng dịch vụ tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu với mức thu phí là 2.000 đồng/giao dịch.

Đối với loại cấp mã số sử dụng để tự tra cứu thường xuyên, cũng có 02 dịch vụ là tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản có mức thu phí là 300.000 đồng/khách hàng/năm đối với yêu cầu cấp mã số trước ngày 01/7 hằng năm hoặc có mức thu phí là 150.000 đồng/khách hàng/năm đối với yêu cầu cấp mã số từ ngày 01/7 hằng năm;

Dịch vụ tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu có mức thu phí là 2.000 đồng/giao dịch.

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ). 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999