Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2022

Chủ nhật, 04/09/2022 | 06:16

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là yếu tố quyết định trong nhiều giao dịch bất động sản. Vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý của Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp.

Theo khoản 6, Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định:  “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Tuy từng giai đoạn, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều loại Giấy Giấy chứ nhận về nhà đất như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại  Điểm a khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013 quy định:“Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây: Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này”.

giay-chung-nhan-quyen-su-
Ảnh minh họa

Theo đó, để Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều luật nêu trên.

Các loại giấy tờ cần có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TT

TÊN CÁC LOẠI GIẤY TỜ

 

NHÓM GIẤY TỜ THỨ 1:

GIẤY TỜ GHI TÊN NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỨNG TÊN MÌNH)

 

Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.

 

Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

 

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.

 

Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THUỘC CHẾ ĐỘ CŨ CẤP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT GỒM:

 

Bằng khoán điền thổ.

 

Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.

 

Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.

 

Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ chứng nhận.

10

Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp.

11

Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành.

12

Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được UBND cấp tỉnh nơi có đất ở công nhận.

CÁC LOẠI GIẤY TỜ KHÁC ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 15/10/1993 THEO QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ GỒM:

13

Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980.

14

Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp.

15

Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do UBND cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập.

16

Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có bản xét duyệt, bản tổng hợp (loại giấy thứ tự số 14, 15). Trường hợp trong đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất có sự khác nhau giữa thời điểm làm đơn và thời điểm xác nhận thì thời điểm xác lập đơn được tính theo thời điểm sớm nhất ghi trong đơn.

17

Giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất.

18

Giấy tờ về việc kê khai đăng ký nhà cửa được UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất có nhà ở.

19

Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 theo Chỉ thị 282/CT-QP ngày 11/7/1991 mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sỹ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

20

Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được UBND cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

21

Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).

22

Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được UBND cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép.

23

Giấy tờ tạm giao đất của UBND cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất được UBND cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01/7/1980 hoặc được UBND cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.

24

Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng.

Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

25

Bản sao giấy tờ một trong các loại giấy tờ trên có xác nhận của UBND cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.

26

NHÓM GIẤY TỜ THỨ 2:

GIẤY TỜ THUỘC NHÓM 1 NHƯNG ĐỨNG TÊN NGƯỜI KHÁC

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 01/07/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận.

 

NHÓM GIẤY TỜ THỨ 3:

THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 100 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN. THEO ĐÓ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN PHẢI CÓ GIẤY TỜ CHỨNG MINH VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH ĐÓ, GỒM:

27

Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án.

28

Văn bản công nhận kết quả hòa giải thành.

29

Quyết định giải quyết tranh chấp.

30

Quyết định giải quyết khiếu nại.

31

Quyết định giải quyết tố cáo.

32

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân phải có căn cứ là quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

pv
Từ khóa: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sổ đỏ chính sách mới
Theo vnmedia.vn Copy
Kế toán điều tra khái niệm mới tại Việt Nam

Kế toán điều tra khái niệm mới tại Việt Nam

Kế toán điều tra chưa được đề cập trong Luật Kế Toán 2013. Nhưng, trên thực tế Kế toán điều tra vẫn đang hoạt động và đóng góp tích cực trong hoạt động kế toán.
Học kế toán những điều cần biết?

Học kế toán những điều cần biết?

Học kế toán ra trường làm gì, ở đâu, mức lương như thế nào?...Đó là những câu hỏi thường trực của nhiều học sinh, sinh viên trước và sau khi chọn học kế toán.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 2 thông tư vừa ban hành đã ngưng hiệu lực

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 2 thông tư vừa ban hành đã ngưng hiệu lực

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vưa ban hành thông tư số 16 để ngưng hiệu lực 2 thông tư vừa ban hành tháng 5 và tháng 6 vừa qua về công tác đấu thầu qua mạng.
Quảng Ngãi: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Trường Chinh

Quảng Ngãi: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Trường Chinh

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Trường Chinh, tại TP. Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa.
Thẩm định giá trái quy định, Cty Định giá và Đầu tư Việt bị phạt 70 triệu đồng

Thẩm định giá trái quy định, Cty Định giá và Đầu tư Việt bị phạt 70 triệu đồng

Thẩm định giá không đúng quy định tại 3 gói thầu mua sắm Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh, Công ty CP Định giá và Đầu tư Việt vừa bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 70 triệu đồng.
Thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức

Thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức

Ngày 6/9 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ban hành Quyết định số 1046/QĐ-TTg  Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 8/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2022

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2022

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là yếu tố quyết định trong nhiều giao dịch bất động sản. Vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?
Đề xuất xử lý tài sản công trong trường hợp sáp nhập, chia tách, giải thể

Đề xuất xử lý tài sản công trong trường hợp sáp nhập, chia tách, giải thể

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định cho việc xử lý tài sản công trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể.
Học kế toán những điều cần biết?

Học kế toán những điều cần biết?

Học kế toán ra trường làm gì, ở đâu, mức lương như thế nào?...Đó là những câu hỏi thường trực của nhiều học sinh, sinh viên trước và sau khi chọn học kế toán.