Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030

Thứ năm, 24/11/2022 | 06:34

Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030, tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 3%... đó là yêu cầu cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Cụ thể: ngày 23/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Chính phủ đặt ra yêu cầu cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 24-NQ/TW nhằm khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của vùng Đông Nam Bộ. Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 8 - 8,5%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người tại Đông Nam Bộ theo giá hiện hành đạt 380 triệu đồng; tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 3%...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng hiện đại, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm. Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp: Điện tử - viễn thông, công nghiệp sản suất rô-bốt, thiết bị tích hợp vận hành từ xa, …

Bên cạnh đó, phát triển vùng trở thành trung tâm dịch vụ của khu vực Đông Nam Á về tài chính, thương mại, du lịch, giao lưu quốc tế. Phát triển dịch vụ có chất lượng và giá trị gia tăng cao trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; công nghệ số, công nghệ thông tin; du lịch… Phát triển mạnh, đồng bộ hệ thống logistics cấp quốc gia, quốc tế…

Ngoài ra, hình thành trung tâm nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế ở một số trường đại học, khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học thành lập doanh nghiệp khoa học - công nghệ hợp tác với doanh nghiệp để sớm chuyển giao công nghệ và kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn...

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023

Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023

Hỗ trợ người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí, giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài,... là một trong những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2/2023.
Từ 1/1/2023 áp dụng quy trình giám định Bảo hiểm y tế mới

Từ 1/1/2023 áp dụng quy trình giám định Bảo hiểm y tế mới

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế (BHYT) mới, áp dụng từ ngày 1/1/2023, thay thế quy trình hiện nay.
Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030

Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030

Đông Nam Bộ GRDP đạt 380 triệu đồng vào năm 2030, tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 3%... đó là yêu cầu cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 24-NQ/TW.
Luật Quản lý thuế: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Luật Quản lý thuế: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế vừa được việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022.