Đề xuất quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.
1 hsthcs

Dự thảo nêu rõ, đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp cho người học không quá 02 lần do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, số lần xét công nhận tốt nghiệp cho người học trong mỗi năm do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Việc xét công nhận tốt nghiệp được căn cứ vào kết quả rèn luyện và học tập năm học lớp 9 của người học.

Điều kiện công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Về tuổi xét công nhận tốt nghiệp: Đối với người học đang theo học Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở không quá 21 tuổi.

Đối với người học đang theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở từ 15 tuổi trở lên.

Trường hợp người học ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về kết quả rèn luyện và kết quả học tập: Người học được công nhận hoàn thành Chương trình Giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở (gọi tắt là Chương trình trung học cơ sở) trong năm học lớp 9 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở trong năm học lớp 9 do kết quả học tập cả năm học lớp 9 xếp loại chưa đạt (hoặc học lực cả năm xếp loại yếu, kém) được đăng kí với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9 để kiểm tra, đánh giá lại các môn học và được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở trong năm học lớp 9 do kết quả rèn luyện cả năm học lớp 9 xếp loại chưa đạt (hoặc hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu) được đăng kí rèn luyện trong kì nghỉ hè của năm học đó với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9 để được đánh giá lại và được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp người học không đăng kí rèn luyện trong kì nghỉ hè của năm học đó với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9, để được đánh giá lại thì phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo quy định.

Người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở do nghỉ học quá 45 buổi trong năm học lớp 9, được đăng kí với cơ sở giáo dục nơi đã theo học để học lại lớp 9 và được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người học được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Việc quản lí, cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo baodansinh.vn

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999