Bộ Giao thông vận tải: Chính phủ đã giao các địa phương kiểm định xe cơ giới

 Chính phủ giao các địa phương tổ chức quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới…

kiểm định xe cơ giới theo km

Gửi kiến nghị đến Bộ Giao thông Vận tải, cử tri TP. Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ giao cho tỉnh, thành phố thực hiện kiểm định xe cơ giới.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải cho biết: Ngày 08/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (Nghị định 30/2023/NĐ-CP ). Ngay sau khi Nghị định được ban hành, Bộ GTVT đã có văn bản số 6128/BGTVT-KHCN&MT ngày 13/6/2023 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Nghị định số 30/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri về việc giao cho tỉnh, thành phố thực hiện kiểm định xe cơ giới đã được quy định tại khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 30/2023/NĐ-CP sủa đổi khoản 6 Điều 27 của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP, cụ thể địa phương có trách nhiệm như sau:

a) Tổ chức quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới tại Nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan khác trên địa bàn;

b) Thực hiện cấp, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới; kiểm tra, đánh giá việc duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và hoạt động kiểm định;

c) Thông báo (bằng văn bản hoặc thông qua chương trình phần mềm) kết quả thực hiện các nội dung quy định tại điểm a, điểm b điều này đến Cục Đăng kiểm Việt Nam; d) Công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải danh sách các đơn vị đăng kiểm được cấp, tạm đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ 2 điều kiện hoạt động kiểm định xe giới; danh sách đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

Theo VnMedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999