7 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục thường xuyên trong năm học 2023-2024

 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX).

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về học tập thường xuyên, học suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Thứ ba, thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả chương trình xóa mù chữ và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học viên học chương trình xóa mù chữ.

Thứ tư, đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở GDTX.

Thứ năm, tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các chương trình giáo dục trong các cơ sở GDTX. Đối với Chương trình GDTX cấp THCS và THPT, tiếp tục đổi mới và thực hiện các phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học viên.

Thứ sáu, tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở GDTX trên tinh thần thiết thực, hiệu quả; quan tâm khuyến khích hệ thống cơ sở GDTX ngoài công lập phục hồi, hoạt động ổn định sau thiên tai, dịch bệnh. Chú trọng tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT đối với các cơ sở GDTX. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đảm bảo chất lượng các chương trình GDTX.

Thứ bảy, tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về lợi ích, vai trò và tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Theo VnMedia

Scroll
0793678999
0793678999